Om Birgitta-Logen

BIRGITTA-LOGENS HISTORIK

Damer till Druidbröder hade länge varit intresserade av att få till en egen logeverksamhet. 1982 tillsattes ett utskott i den Skandinaviska Storlogen inom Druiderna. Det inleddes ett samarbete med en representant från varje land – Sverige, Norge och Danmark.

Den första Birgitta-Logen instiftades i Norge år 1984, och under de närmaste två åren instiftades ytterligare sex stycken. Dessa första sju loger instiftades av Den Norske Riksstorlosje – alltså av Druiderna.

Men 1986 var organisationsformen för Birgitta-Logerna klar, Den Norske Birgitta-Storlosje instiftades. Birgittalogerna i Norge kunde nu sköta allt det administrativa själva.

Nu återupptogs arbetet med att bilda Birgitta-Loger i Sverige. Den första organiserade informationen ägde rum i Göteborg den 5:e november 1988 av druider från Norge och Sverige och två norska Birgitta-Systrar.

Redan 1990 instiftades de fem första Birgitta-Logerna i Sverige.

I Sverige finns idag 18 Grundloger med tillsammans ca 720 systrar. Av dessa 18 loger finns 12 stycken i södra Sverige – från Norrköping ner till Trelleborg – och 5 i norr – från Umeå upp till Gällivare – samt 1 i Danmark. Sedan 1993 har vi en egen administration i Svenska Birgitta-Storlogen som år 2005 bytte namn till Svenska Birgitta-Riksstorlogen.

2007 instiftades två Birgitta-Storloger, Södra och Norra Kronan. 2013 instiftades en tredje Birgitta-Storloge, Mellankronan, vilket innebär att vi nu har två Birgitta-Storloger i södra Sverige och en i norra Sverige med ansvar idag för fem-sju grundloger vardera.

Det finns idag 19 loger i Norge, en i Tyskland och en på Island (som tillhör Norska Birgitta Riksstorlogen) – ca 680 systrar. Totalt är vi således ca 1400 systrar i Birgitta-Logen.

VARFÖR HETER DET BIRGITTA-LOGEN?

De flesta Ordenssällskap har sitt ursprung från en person eller människogrupp långt tillbaka i tiden. Gärna en person eller folkstam som har något att säga oss än idag. Man har utifrån dessa kommit fram till allmängiltiga levnadsregler, som kan vara till nytta för människan, när hon ska bestämma sin levandsbana. Man har medvetet tagit med endast det positiva och uteslutit det som idag anses vara negativt. Det kan man göra därför att det i detta sammanhang inte är det historiska som är det viktiga, utan det etiska.

Efter mycket sökande efter namn på denna loge, kom man fram till att Birgitta var det bästa – därför att det gav viss druidisk anknytning. Det var namnet på den första druidiska och keltiska skyddsgudinnan, St Brigid. Man bestämde att damlogens lära skulle bygga på berättelserna om henne.

St Brigid av Kildare, Irland

Birgitta-Logerna bygger på samma grundprinciper som låg till grund när Druid-Orden bildades år 1781.

GRUNDPRINCIPERNA ÄR:

  • Vänskap över landsgränserna
  • Rättfärdighet
  • Välgörenhet
  • Medmänsklighet